รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/9รอบอ่าวบ้านดอน 2497แฟ้ม รอบอ่าวบ้านดอน [พ.ศ.2497]
หมายเหตุ บันทึกลายมือ ในสมุดบันทึก ชื่อ "โบราณคดีรวมเรื่องเบ็ดเตล็ด" 1 เล...
   BIA1.1.2/9โบราณคดีรวมเรื่องเบ็ดเตล็ด 2497 ถึง พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) ...