รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/7โบราณคดีอ่าวบ้านดอน เล่ม 1 พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน 2 [พ.ศ.2493]
- โบราณคดีอ่าวบ้านดอน เล่ม 1 ...
   BIA1.1.2/7แนวสังเขปของโบราณคดีอ่าวบ้านดอน เล่ม 2 พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน 2 [พ.ศ.2493]
- แนวสังเขปของโบราณคดีอ่าวบ้านดอน เล่ม 2...