รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/5ประวัติพระแก้วมรกต ฉบับตรวจสอบ เรียบเรียงโดย ปรีดา ศรีชลาลัย และถวายเจ้าคุณ อริยนันทมุนี 14 มี.ค.2495 2492 ถึง 2495ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 2 [พ.ศ.2492 - 2495]
- เล่ม 4 เรื่อง ประวัติพระแก้วมรกต ฉบับตรวจสอบ เรียบเรียงโดย ปรีดา ศรี...
   BIA1.1.2/5THE JOURNAL OF THE SIAM SOCIETY (JSS) VOL.XXXVIII, PT.2 (พ.ศ.2494) 2492 ถึง 2495ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 2 [พ.ศ.2492 - 2495]
- เล่ม 3 THE JOURNAL OF THE SIAM SOCIETY (JSS) VOL.XXXVIII,PT.2 (พ.ศ.2...
   BIA1.1.2/5THAILAND NATURE AND INDUSTRY 1950 (ขุนสฤษดิ์โลหการถวายท่านพุทธทาสภิกขุ 2 พ.ค.2493) 2492 ถึง 2495ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 2 [พ.ศ.2492 - 2495]
- เล่ม 2 เรื่อง THAILAND NATURE AND INDUSTRY 1950 (ขุนสฤษดิ์โลหการถวาย...
   BIA1.1.2/5NAN - CHAO โดย MATUAN-LIN (พ.ศ.2492) 2492 ถึง 2495ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 2 [พ.ศ.2492 - 2495]
- เล่ม 1 เรื่อง NAN - CHAO โดย MATUAN-LIN (พ.ศ.2492) ...