รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/3ไชยา นครโบราณ 2487 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) ศรีวิชัย - ไชยา (บทความ บันทึก คำวิจารณ์) [พ.ศ.2487 - 2516]
- เรื่อง ไชยา นครโบราณ...
   BIA1.1.2/3ไทยศรีวิชัย แพร่พุทธศาสนา ภาค 1 ไทยยะวะนะ หรือไทยอ้ายลาว (พ.ศ.2489) 2487 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) ศรีวิชัย - ไชยา (บทความ บันทึก คำวิจารณ์)
[พ.ศ.2487 - 2516]
- เรื่อง ไทยศรีวิชัย แพร่พุทธศาสนา ภา...
   BIA1.1.2/3ไทยศรีวิชัย แพร่พุทธศาสนา (พ.ศ.2488) 2487 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/3สัมโพธิ พ.ศ.1400 - 1800 2487 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) ศรีวิชัย - ไชยา (บทความ บันทึก คำวิจารณ์)
[พ.ศ.2487 - 2516]
- เรื่อง สัมโพธิ พ.ศ. 1400-1800 ...