รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/9แบบเรียนเร็วบาลี พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) แบบเรียนเร็วบาลี และสรุปย่ออภิธรรมสังคหะ [ม.ท.]
- แบบเรียนเร็วบาลี หน้า [1]-[59]...
   BIA1.1.1/9สรุปย่ออภิธรรมสังคหะ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) แบบเรียนเร็วบาลี และสรุปย่ออภิธรรมสังคหะ [ม.ท.]
- สรุปย่ออภิธรรมสังคหะ หน้า [60]-[91]...