รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/7บาลีลัด อังฤษลัด (บทเรียนภาษาบาลี - อังฤษ - ไทย) พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) บาลีลัด อังกฤษลัด (บทเรียนภาษาบาลี - อังกฤษ - ไทย)
[พ.ศ.2503 - 2508]...