รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/6THE ENCYCLOPEDIA OF BUDDHISM พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) THE ENCYCLOPEDIA OF BUDDHISM [พ.ศ.2499 - 2500]
หน้า [1]-[23]...