รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/4เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2498แฟ้ม ...
   BIA1.1.1/4รูปถ่าย (photostat) ตัวอย่างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ) [ พ.ศ.2494 - 2498 ]
- รูปถ่าย (photostat) ตัวอย...
   BIA1.1.1/4รูปถ่าย (photostat) ตัวอย่างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) โครงหัวข้อบรรยายพิเศษในพรรษา 2499 เรื่องวิธีเขียนบทความบรรยายธรรมะ [ พ.ศ.2499 ] หน้า [1]-[3]...
   BIA1.1.1/4 GOOD EXAMPLE FOR LECTURE WRITING จากบทความเรื่อง ปาฐกถา สุขวิทยาอารมณ์ โดย น.พ.ซ.ฮี กันดรี (MENTAL HYGIENE A LECTURE DELIVERED BY DR.C.H.GUNDRY) พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ) [ พ.ศ.2494 - 2498 ]
- GOOD EXAMPLE FOR LECTURE ...
   BIA1.1.1/4 GOOD EXAMPLE FOR LECTURE WRITING จากบทความเรื่อง ปาฐกถา สุขวิทยาอารมณ์ โดย น.พ.ซ.ฮี กันดรี (MENTAL HYGIENE A LECTURE DELIVERED BY DR.C.H.GUNDRY) 1 มี.ค. 2517แฟ้ม ต้นฉบับปาฐกถา "ธรรมพัฒนา" ฯลฯ แก่พระคณาธิการ [ 1 มี.ค.2517 ] หน้า [1]-[22]...
   BIA1.1.1/4 สมุดจดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เล่ม 1 พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ) [ พ.ศ.2494 - 2498 ]
- สมุดจดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เ...
   BIA1.1.1/4 สมุดจดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เล่ม 1 1 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับปาฐกถา "ธรรมพัฒนา" ฯลฯ แก่พระคณาธิการ [ 1 มี.ค.2517 ] หน้า [1]-[22]...
   BIA1.1.1/4 สมุดจดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ) [ พ.ศ.2494 - 2498 ]
- สมุดจดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เ...
   BIA1.1.1/4 สมุดจดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 27 พ.ค. 2523แฟ้ม คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ 27 พ.ค.2523 [ 27 พ.ค.2523 ] หน้า [1]-[146] ประกอบด้วย
1. สมุดสำเนาคำถาม บั...