รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/2คำศัพท์แปลภาษาบาลี - อังกฤษ - ไทย พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2479แฟ้ม ...
   BIA1.1.1/2เล่ม 1 ดร.เซเดส แย้ง ดร.เวลส เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่แห่งที่ตั้งอาณาจักรศรีวิชัย (พ.ศ.2487) 2487ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่องโบราณคดีศรีวิชัย [พ.ศ.2487-2489]
- เล่ม 1 ดร.เซเดส แย้ง ดร.เวลส เรื่องเกี่ยวกับ...
   BIA1.1.1/2คำศัพท์แปลภาษาบาลี - อังกฤษ - ไทย พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2479ชิ้น (ITEM) คำศัพท์แปลภาษาบาลี - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2474 - 2479]
หน้า [1]-[81]...
   BIA1.1.1/2เล่ม 8 เรื่อง พระเจ้าตาก ราชาธิราช พระเพทราชา (คัดจากพงศาวดาร) 2487 ถึง 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่องโบราณคดีศรีวิชัย [พ.ศ.2487-2489]
- เล่ม 8 เรื่อง พระเจ้าตาก ราชาธิราช พระเพทราช...
   BIA1.1.1/2เล่ม 7 รวมหลักฐานต่าง ๆ เล่ม 2 2487 ถึง 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่องโบราณคดีศรีวิชัย [พ.ศ.2487-2489]
- เล่ม 7 รวมหลักฐานต่างๆ ล.2 หน้า [1]-[7]...
   BIA1.1.1/2เล่ม 6 รวมหลักฐานต่าง ๆ เล่ม 1 2487 ถึง 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่องโบราณคดีศรีวิชัย [พ.ศ.2487-2489]
- เล่ม 6 รวมหลักฐานต่างๆ ล.1 หน้า [1]-[34]...
   BIA1.1.1/2เล่ม 4 เรื่อง ความเห็นส่วนตัว นักโบราณคดีในแง่เบ็ดเตล็ด 2487 ถึง 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่องโบราณคดีศรีวิชัย [พ.ศ.2487-2489]
- เล่ม 4 เรื่อง ความเห็นส่วนตัว นักโบราณคดีในแ...
   BIA1.1.1/2ความเห็นส่วนตัว นักโบราณคดี 2487 ถึง 2489ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.1/2เล่ม 3 เรื่อง ยืม - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับโบราณคดีศรีวิชัย 2487 ถึง 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่องโบราณคดีศรีวิชัย [พ.ศ.2487-2489]
- เล่ม 3 เรื่อง ยืม - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับโบรา...
   BIA1.1.1/2เล่ม 2 เรื่อง สรีวิชัย ครหิ ตามพรลิงค 2487ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่องโบราณคดีศรีวิชัย [พ.ศ.2487-2489]
- เล่ม 2 เรื่อง สรีวิชัย ครหิ ตามพรลิงค [พ.ศ.2...