รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.1/2คำศัพท์แปลภาษาบาลี - อังกฤษ - ไทย พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2479ชิ้น (ITEM) คำศัพท์แปลภาษาบาลี - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2474 - 2479]
หน้า [1]-[81]...
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM)
...
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM)
...
   BIA1.1.1/2 ชิ้น (ITEM) ...