รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.1/1ตัวอย่างโครงหนังสือ (รวบรวมจากผู้อื่น) พ.ศ. 2473ชิ้น (ITEM) ตัวอย่างโครงหนังสือ (รวบรวมจากผู้อื่น) [พ.ศ.2473] หน้า [1]-[31]...