รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1/7ตัวอย่างการจัดหมวดหนังสือในห้องสมุดสมาคมโพธิในกัลกัตตา อินเดีย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องปกิณกะ [ม.ท.]
- ตัวอย่างการจัดหมวดหนังสือในห้องสมุดสมาคมโพธิในกัลกัตตา อินเดีย หน้า [1]-[8...
   BIA1.1/7หัวข้อเรื่องจาก "นักจิตวิทยา" ลอนดอน พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องปกิณกะ [ม.ท.]
- หัวข้อเรื่องจาก \"นักจิตวิทยา\" ลอนดอน หน้า [9]-[13]...
   BIA1.1/7รายชื่อไม้มีอยู่ตามธรรมชาติ และปลูกขึ้นใหม่ในสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องปกิณกะ [ม.ท.]
- รายชื่อไม้มีอยู่ตามธรรมชาติ และปลูกขึ้นใหม่ในสวนโมกขพลาราม หน้า [14]-[28]...
   BIA1.1/7แหล่งูบิน (อัดจานเสียงแจก ส่งไปถวายพระนักเทศน์ให้ช่วยคิดทำนอง ประกวดนักเทศน์ฆราวาสชิงรางวัล) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องปกิณกะ [ม.ท.]
- แหล่งุบิน (อัดจานเสียงแจก ส่งไปถวายพระนักเทศน์ให้ช่วยคิดทำนอง ประกวดนักเทศ...