รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 9 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 9 หน้า [165]-[180]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 8 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 8 หน้า [156]-[164]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 5 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 5 [73]-[99]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 4 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 4 หน้า [55]-[72]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่น 3 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 3 หน้า [42]-[54]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 2 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญึ่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 2 หน้า [26]-[41]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 1 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 1 [1]-[25]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 7 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 7 หน้า [129]-[155]...
   BIA1.1/6สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น เล่ม 6 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สารบัญพระไตรปิฎกจีน - ญี่ปุ่น [ม.ท.]
- เล่ม 6 หน้า [100]-[128]...
   BIA1.1/6 ชิ้น (ITEM) ...