รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1/5วารสาร อัล - หุดา ปีที่ 12 เล่ม 13 ก.ย. 2536ชิ้น (ITEM) เรื่องอิสลาม [พ.ศ.2496]
- วารสาร อัล - หุดา ปีที่ 12 เล่ม 13 ...
   BIA1.1/5อิสลาม ก.ย. 2536ชิ้น (ITEM) เรื่องอิสลาม [พ.ศ.2496] หน้า [1]-[11]...