รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1/4 เล่นกล้อง - ถ่ายภาพ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) เล่นกล้อง - ถ่ายภาพ [พ.ศ.2490 - 2494]...
   BIA1.1/4ซอง KODAK,AGFAและ ILFORD พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) เล่นกล้อง - ถ่ายภาพ [พ.ศ.2490 - 2494]
- ซอง KODAK,AGFA และ ILFORD จำนวน 8 ซอง...
   BIA1.1/4 เล่นกล้อง - ถ่ายภาพ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) เล่นกล้อง - ถ่ายภาพ [พ.ศ.2490 - 2494] หน้า [1] - [33]...