รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1/3รวมเรื่องปลา และสัตว์เปียกน้ำ 10 พ.ย. 2489 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องปลา และสัตว์เปียกน้ำ [10 พ.ย.2489 - 2514] หน้า [1]-[115]...