รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1/2จัดซื้อหนังสือ พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) การจัดซื้อหนังสือ [พ.ศ.2482-2524] หน้า [1]-[43]...