รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1/1 แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482 - 2516] หน้า [1]-[317]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482 - 2516] ...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482 - 2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482 - 2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482 - 2516]...
   BIA1.1/1 แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482 - 2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...
   BIA1.1/1 แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกหนังสือ - BOOKS [พ.ศ.2482-2516]...