รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1/8หนังสือภาพแจกดวงตา เอกลักษณ์ของสวนโมกข์ พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1/8ที่ระลึกโอกาสงาน 80 ปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1/8ที่ระลึกโอกาสงาน 80 ปี พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1/8หนังสือ เรื่องคติธรรมที่ข้าพเจ้าชอบ (เนื่องในวาระดิถีล้ออายุ 80 ปี ท่านพุทธทาสภิกขุ วันที่ 27 พ.ค.2529) พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1/8โปสเตอร์ เชิญร่วมงาน "วันวิสาขบูชา และธรรมสมโภช ฉลองอายุครบ 80 ปี ท่านพุทธทาส" วันที่ 22 พ.ค.2529 พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1/8หนังสือ โครงการจัดงานธรรมสมโภชฉลองอายุ 80 ปี พุทธศักราช 2529 พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1/8จุลสารจุฬาสัมพันธ์ ข่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 11 (19 พ.ค.2529) พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ...