รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1/7ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [พ.ศ.2522-2536]...
   BIA1/7ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [พ.ศ.2522 - 2536]
หน้า [1]-[29]...
   BIA1/7ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [ พ.ศ. 2522 - 2536 ] หน้า [1]-[29]...
   BIA1/7ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2458ชิ้น (ITEM) ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1 - JAT 150) [ พ.ศ.2585] หน้า [1]-[151]...