รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1/4ใบประกาศแต่งตั้ง พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ใบประกาศแต่งตั้ง [ พ.ศ. 2482 - 2514 ] หน้า [1]-[17]...
   BIA1/4ใบประกาศแต่งตั้ง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) วิธีรักษาโรคท่านพุทธทาส ด้วยพืช ผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร [ พ.ศ.2533 - 2536 ] หน้า [1]-[3...