รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1/3เอกสารสำคัญชุดที่ 1 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1/3สมุดบันทึกเรื่อง "บรรพบุรุษ" พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ประวัติตระกูลพานิช [พ.ศ.2471 - 2536]
- "บรรพบุรุษ" หน้า [3]-[13]...
   BIA1/3บันทึกเรื่อง "ประวัติเดิม" โดยนายเสี้ยง พานิช พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ประวัติตระกูลพานิช [พ.ศ.2471 - 2536]
- สมุดจดปกอ่อน 1 เล่ม (11 หน้า) บันทึกเรื่อง "ประวัติเดิม" โดย...
   BIA1/3รูปถ่าย นางซ้อย เหมะกุล (ซ้อย พานิช) พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ประวัติตระกูลพานิช [พ.ศ.2471 - 2536]
- รูปถ่าย นางซ้อย เหมะกุล (ซ้อย พานิช) ขนาด 3"x5" ขาว - ดำ จำน...
   BIA1/3ประวัติตระกูลพานิช พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ประวัติตระกูลพานิช [พ.ศ.2471-2536] หน้า [1]-[44]...