Share this page on Facebook
รหัสเอกสาร : BIA7.2/20
ชื่อเรื่อง: จดหมายบุคคลต่างชาติ (ไม่ทราบนาม)
ปี: พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2539
ระดับคำอธิบาย: ชิ้น(ITEM)
ขนาดและสื่อของเอกสาร: จำนวน 100 หน้า
ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร: จดหมายบุคคลต่างชาติ (ไม่ทราบนาม) หน้า [1]-[100]