Share this page on Facebook
รหัสเอกสาร : BIA3.1/15 กล่อง 5 [9]-[10]
ชื่อเรื่อง: จิตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์
ปี: 29 ม.ค. 2526 ถึง 29 ม.ค. 2526
ระดับคำอธิบาย: ชิ้น(ITEM)
ขนาดและสื่อของเอกสาร: จำนวน 2 หน้า
ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร: บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2526 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2526 ] หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2526 - ชุดธรรมะ
เล่มน้อย [1 ม.ค. - 26 มี.ค.2526]
- ครั้งที่ 5 เรื่องจิตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ [29 ม.ค.2526] หน้า [9]-[10]